Emoční inteligence

Definice emoční inteligence (podle MSC)

Definovat emoční inteligenci je velice těžké, neboť existuje mnoho různých teorií. Za základní a nadřazenou všem definicím je však považována v zahraničí definice skupiny MSC.

Podle MSC (Peter Salovey & J. D. Mayer: „Emotional Intelligence“, Imagination, Cognition, and Personality, 1990) byla emoční inteligence definována jako součást sociální inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat je a využívat těchto informací ve svém myšlení a jednání (MAYER & SALOVEY in SHAPIRO, 1998).

Později se definice emoční inteligence zamýšlená Mayerem, Saloveyem a jejich novým kolegou Davidem Carusou (čili skupina MSC) rozvinula v: „Emoční inteligence je schopnost vnímat emoce; vybírat a navozovat si emoce tak, aby pomáhali myšlení, porozumět emocím a emočním sdělením a reflektivně emoce regulovat tak, aby podporovaly emoční a intelektuální růst.“ (Mayer & Salovey, 1997)

Jejich souhrnná definice popisuje emoční inteligenci jako schopnost zpracovávat emoční informace, to zahrnuje zejména vnímání, integraci, porozumění a řízení emocí (MAYER & COBB, 2000). Tyto čtyři části emoční inteligence jsou důležité, neboť představují emoční procesy v mozku podobně jako mentální procesy organizují myšlení.

Jinde zašli do větších podrobností a vysvětlili, že se skládá následujících „čtyř oblastí mentálních schopností“:

  1. identifikace, vnímání a interpretace emocí
  2. usnadnění myšlení emocemi
  3. porozumění emocím
  4. řízení emocí

Model emoční inteligence skupiny MSC

V jedné publikaci jsou popsány takto:

Za prvé emoční vnímání zahrnuje schopnost identifikovat emoce z obličeje, hudby a příběhů (vypravování).

Za druhé usnadnění přemýšlení emocemi zahrnuje schopnost spojení emocí s duševním vnímáním jako chutí a barvami (dovednost práce v umění), a užití emocí v posuzování a řešení problémů (čili včlenění emocí do myšlení, Mayer & Cobb 2000)

Třetí oblast, emoční porozumění zahrnuje objasnění a poznání emočních problémů, tak jaké emoce jsou podobné, protichůdné a jakou zprávu nám sdělují.

Čtvrtá oblast, řízení emocí zahrnuje porozumění důsledkům sociálnímu fungování emocí a omezení emocí v sobě a druhých.

Reference: Selecting a Measure of Emotional Intelligence: The Case for Ability Scales, 2000

Aplikace modelu MSC v testu MSCEIT

Užší pohled na čtyři schopnosti v MSCEIT

Created by MPECHAC 2005 ©