Emoční inteligence

EI vs. EQ

Podle názoru Steve Heina zaměňuje v současné době většina píšících autorů pojmy EQ a EI. Pojmu emoční inteligence (EI) by mělo být podle Heina používáno k vysvětlení vrozeného potenciálu osoby. Každé narozené dítě se totiž rodí s určitým potenciálem schopností emoční citlivosti, emoční paměti, dovednostmi emočního jednání a emočního učení (toto pojetí je v podstatě definicí emoční inteligence dle skupiny MSC, kterou Hein podrobil kritice na svém webu). Tyto čtyři vrozené kompetence tvoří jádro jedné emoční inteligence (EI).

Vrozená inteligence (EI) může být dále rozvíjena nebo poškozována životní zkušeností, zvláště lekcemi emočního učení od rodičů, učitelů, rodinou během dětství, adolescence nebo v průběhu kariéry. Výsledkem osvojení si těchto emočních lekcí je EQ, která reprezentuje relativní vrstvu zdravého nebo nezdravého vývoje osobnosti vrozené emoční inteligence (EI).

Užitím pojmu EQ však Hein nehovoří o číselném výsledku analogickému k výsledku testu IQ, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak sám Hein podotýká, jde o vhodný název, který činí rozdíl mezi vrozeným potenciálem (EI) a pozdějším rozvojem nebo poškozením (EQ). Podle Heina je totiž možné, aby se děti narodily s vysokou úrovní vrozené emoční inteligence (EI), ale poté se pod vlivem učení zhoubným emočním zvykům ve zkaženém prostředí, jejich EQ snižovalo. Hrubé zacházení, zneužívání, zanedbávání způsobuje toto emoční poškození nejčastěji. (Testované děti v jeho výzkumu měli nižší výsledky v existujících emočních testech ve srovnání s ostatními, kteří mají emoční inteligenci podobnou té potenciální při narození.)

Jak Hein pozoroval na vlastní oči, je možné narodit se s vysokou EI, ale poté co je emočně poškozena v raném dětství, je nižší coby EQ později v životě. Na druhou stranu věří, že je možné, aby se děti narodili s relativně nízkou EI, ale díky zdravému emočnímu modelu a výchově, v životě končili s průměrně vysokým EQ. Ať je to jakkoli zdůrazněno, tak věří, že je mnohem snazší poškodit vyšší EI než poškodit EQ s nízkým EI dětí. Tato teorie je analogií k principu, že je všeobecně snazší ničit než tvořit.

Nakonec Hein poznamenává, že všechny modely emoční inteligence zahrnující právě skupinu MSC, kombinují označení vrozených emočních proměnných (citlivost, paměť, jednání, učení) se všemi efekty působícími na tyto proměnné. Důvěryhodní autoři podle něj tedy definují inteligenci celkově jako potenciál. S nimi Hein souhlasí, a proto by se mělo rozeznávat mezi EI a EQ.

Steve Hein's Emotional Intelligence Site

Osobně si myslím, že se Hein snažil upozornit na rozdíl mezi fluidní a krystalickou inteligencí, tak jak ji navrhl Cattell.

Model emoční inteligence S. Heina

Heinova kritika testů emoční inteligence

Heinova kritika skupiny MSC

Created by MPECHAC 2005 ©