Emoční inteligence

Model emoční inteligence S. Heina

Velice užitečným přístupem k schopnostního modelu emoční inteligence skupiny MSC (Mayer-Salovey-Caruso) je jeho interpretace od S. Heina. HEIN (2005) považuje emoční inteligenci za vrozenou schopnost, která nám poskytuje emoční citlivost a potenciál pro naučení se zdravému řízení emočních dovedností. Dále věří, že každé dítě se rodí s určitým jedinečným potenciálem schopností emoční citlivosti, emoční paměti, emočního zpracování a emočního učení. Jsou to tyto čtyři vrozené složky, které tvoří jádro jedné emoční inteligence (HEIN, 2005).

HEIN (2005) navrhuje, abychom používali pojem emoční inteligence (EI) pouze pro vrozený potenciál osoby. Když budeme chtít mluvit o aktuálních emočních schopnostech a emočním řízení, tak jak se s nimi setkáváme ve vztazích, navrhuje, abychom užívali pojem „EQ“, protože je již často užívaný v situacích, ve kterých hovoříme o praktických emočních schopnostech osoby. Když HEIN (2005) užívá pojmu „EQ“, tak nemluví o číselném výsledku testu podobnému „IQ“. Pojem „EQ“ reprezentuje relativní vrstvu zdravého nebo nezdravého vývoje osobnosti vrozené emoční inteligence (EI).

Heinova interpretace a výklad jednotlivých oblastí EI

 1. Vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí

  Schopnost všimnout si a identifikovat emoce z obličeje, tónů hudebních nástrojů a gest (řeč těla).

  Kapacita sebevědomí: podstata uvědomění si vlastních pocitů (vědomí toho, že se vyskytují).

  Kapacita emoční gramotnosti. Být schopný pojmenovat přesně pocity vlastní nebo cizí; být schopný diskutovat o emocích a sdělovat to druhým jasně a okamžitě.

 2. Emoční pomoc myšlení

  Schopnost začlenit pocity do rozborů, usuzování, řešení problémů a tvorby rozhodnutí.

  Potenciál našich pocitů ovlivňuje myšlení o tom, co je důležité.

 3. Porozumění a analýza emocí, využití emočních znalostí

  Schopnost řešit emoční problémy.

  Schopnost identifikovat a porozumět vnitřním vztahům mezi emocemi, myšlením a chováním. Například v procesu navazování vztahů vědět, jak myšlení může ovlivnit emoce a jak emoce mohou ovlivnit myšlení, a jak emoce mohou řídit chování naše i druhých.

  Schopnost porozumět významu emocí v životě.

 4. Uvážená regulace emocí podporující emoční a duševní růst

  Schopnost převzít odpovědnost za vlastní emoce a štěstí.

  Schopnost obrátit negativní emoce v pozitivní díky učení a růstu příležitostí.

  Schopnost pomoci druhým identifikovat a těžit ze svých emocí.

Hein v části „EQ vs. EI“ výklad zjednodušuje následovně:

Steve Hein's Emotional Intelligence Home Page „Definition and History of Emotional Intelligence“; Steve Hein Web

EI vs. EQ (S. Hein)

Heinova kritika testů emoční inteligence

Heinova kritika skupiny MSC

Created by MPECHAC 2005 ©