Emoční inteligence

Heinova kritika skupiny MSC

Zaprvé, by si Hein přál vidět více myšlenek o tom, že inteligence je potenciál. Svůj důvod v toto tvrzení, opírá o příklad, kdy může být dítě emočně inteligentní ačkoli zatím nemá schopnost čtení, psaní nebo vyplňování inteligenčních testů. Toto dítě dosud nemůže demonstrovat své schopnosti a vysoký potenciál v emočních testech.

Slovo schopnost proto samo o sobě může nabývat dvou významů. Zaprvé, může znamenat potenciál, doposud neobjevené schopnosti. Za druhé, může znamenat potenciál, který byl objeven v něčem, co lze předvést, označit nebo testovat. Dále upozorňuje, že je nemožné naznačit čistý emoční potenciál testy MEIS nebo MSCEIT. Tyto testy podle jeho názoru mohou postihnout pouze druhou formu schopnosti (ačkoliv věří, že jednoho dne přístroje zkoumající mozek, budou schopny říci více i o čistém emočním potenciálu dětí). Hein v podstatě upozorňuje na starý známý rozdíl mezi fluidní a krystalickou inteligencí.

Zadruhé, definice a cesta diskuse o EI, kterou napsali autoři skupiny MSC, ignoruje fakt, že děti začínají s velkou vrozenou emoční inteligencí a poté ji ztrácejí (O tomto faktu diskutuje Hein v sekci problém Ei a EQ).

Zatřetí, by si přál, aby se zdůraznilo, že emočně inteligentní osoba je způsobilá zvládnout rozsáhlý slovník charakterizující pocity. Zvládnutí nepovažuje pouze za schopnost pochopení rozsáhlé řady pocitů v sobě samém a druhých, ale právě v stanovení nespecifičtějších pojmů pro pocity v rozhovoru s druhými nebo sebereflexi. V jedné z prací MSC byla zahrnuta schopnost vyjádření emocí do první části oblasti EI, ale test je omezen pouze na část emocí srovnatelných s nejrozšířenějším rozpětím pocitových slov, které jsou dostupné v angličtině.

Začtvrté, v sekci emočního porozumění si Hein všiml, že mnoho z této sekce je souhrnně označováno jako moudrostí emocí, tento pohled je však vzdálený pojmu emoční inteligence. Moudrosti se lze naučit, ale inteligence reprezentuje potenciál, který existoval již předtím, než se začalo učit. Samozřejmě, když je někdo více inteligentní, emočně nebo jinak, tak učení jde rychleji, neboť je podporováno.

Zapáté, je Heinovým zájmem více se zabývat oblastí emoční obratnosti v myšlení a řízení emocí. Neviděl prý sice, jak skutečně pracovat s papírem a tužkou v testu, ale těžko prý lze mluvit o tom, jak test odráží aktuální schopnosti v reálných životních situacích nebo za extrémního stresu. V těchto situacích může být totiž výzkum emoční inteligence nejdůležitější. Upozorněním na tento problém se Hein v podstatě snaží vyvolat diskusi o omezeních psychometrických metod.

Nakonec shledává definici MSC příliš abstraktní, tedy vzdálenou samotnému testu. Emoce jsou totiž v testu identifikovány pomocí umění a hudby. Zmíněné CD-Rom pracuje s otázkami na grafický design, pomocí kterého jsou zjišťovány emoční stavy.

Model emoční inteligence S. Heina

EI vs. EQ (S. Hein)

Heinova kritika testů emoční inteligence

Created by MPECHAC 2005 ©