Emoční inteligence

Komerční model emoční inteligence Daniela Golemana

Zatímco se Mayer a Salovey věnovali dalšímu propracovávání a upřesňování jádra své teorie, upravil GOLEMAN (2000) jejich model do verze podle něj praktičtější – HEIN (2005) ji označil jako verzi komerční, kde více vynikne důležitost role emoční inteligence ve světě práce. Dále představil svou definici emoční inteligence: „Emoční inteligencí se rozumí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání vlastních emocí i emocí cizích.“ (GOLEMAN, 2000)

Sama vysoká úroveň emoční inteligence ještě neznamená, že jedinec zvládne její praktické využití v pracovním procesu, znamená jen, že příslušným potenciálem disponuje, ale ještě mu zbývá příslušným dovednostem se naučit (GOLEMAN, 2000). Z tohoto důvodu rozlišuje GOLEMAN (2000) pojem emoční kompetence.

Emoční kompetence je zdokonalovatelná schopnost, součást emoční inteligence, figurující jako nezbytný předpoklad úspěšného plnění pracovních a jiných úkolů. Emoční kompetence bývají sdružené, jedna vychází z druhé a ze základních pěti složek emoční inteligence. Pro vyniknutí v tom či onom oboru potřebujeme jen jistý omezený počet emočních kompetencí v průměru asi tak šest, za předpokladu základní požadované úrovně ve všech pěti základních kvalitách emoční inteligence (GOLEMAN, 2000).

Stupeň naší emoční inteligence podle GOLEMANA (2000) odpovídá míře, s jakou zvládáme pět jejích základních disciplín: sebeuvědomění, motivaci, seberegulaci, empatii a společenskou obratnost. Jako špičkový se pracovník projeví teprve tehdy, když dosáhne kritické úrovně ve všech vyjmenovaných kvalitách, podobně jako je tomu při chemické reakci, která se spustí až při dosažení určité úrovně katalýzy.

V pěti základních kvalitách emoční inteligence původně GOLEMAN (2000) popsal celkem 25 emočních kompetencí. Podle Golemana je jeho model praktičtější, neboť více vyniká důležitost role emoční inteligence ve světě práce a kariéry. Golemanova adaptace zahrnuje celkem pět základních emočních a sociálních oblastí:

(Goleman: Emoční Inteligence 1995)

Později BOYATZIS & GOLEMAN & RHEE (2000) vytvořili pro potřeby testu ECI empirický model, který pracuje s celkem 20 emočními kompetencemi uspořádanými do tzv. matice emočních kompetencí (obrázek níže).

Matice pracuje s čtyřmi základními dimenzemi: poznání, regulace, osobní a sociální kompetence.

Model emoční inteligence Bar-Ona

Created by MPECHAC 2005 ©