Emoční inteligence

MSC vs. Goleman

Od té doby, co se začala odborná veřejnost pojmem emoční inteligence zabývat, objevilo se již mnoho jejich různých výkladů. Snad nejznámější přístup vytvořil její popularizátor Daniel Goleman, který v podstatě přepracoval původní práci profesorů Jacka Mayera a Petera Soloveye, zakladatelů vědy o emoční inteligenci. Protože však o jejich příspěvku není veřejnost v našich krajích informována, rozhodl jsem se jej porovnat právě se známým Golemanovým modelem.

Salovey s Mayerem definovali emoční inteligenci původně jako „součást sociální inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat je a využívat těchto informací ve svém myšlení a jednání.“ (Peter Salovey & J. D. Mayer: „Emotional Intelligence“, Imagination, Cognition, and Personality, 1990)

Goleman tuto původní definici přepracoval ve svůj model pěti kvalit a 25 kompetencí emoční inteligence, o kterém se Steve Hein vyjádřil jako o Golemanově komerční definici. Důvodem, proč tak učinil je fakt, že Golemanova definice slouží ke konzultacím jeho consorcia k obchodním firmám a nadnárodním korporacím, které tyto emoční kompetence požadují po svých zaměstnancích. Za komerční je označována hlavně proto, že na ní Goleman vydělal pořádný balík peněz a jeho definice slouží více komerčním účelům než vědě.

Původní Golemanova definice zní: „Emoční inteligencí se rozumí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání vlastních emocí i emocí cizích.“ (Goleman: „Práce s emoční inteligencí“, 1999)

Komerční model emoční inteligence Daniela Golemana (s pěti oblastmi)

Povšimněte si, že jsem záměrně uvedl jeho definici z roku 1999 (originál vyšel 1998), neboť překlad knihy Emoční inteligence z roku 1997 (originál vyšel 1995) ve mne vyvolává značné rozpaky. V překladu totiž Golemanovu interpretaci definice uvozuje následující věta: „Ve své základní definici emoční inteligence shrnuje Salovey Gardnerovu typologii personální inteligence. Tyto schopnosti rozšiřuje na pět hlavních oblastí:1. Znalost vlastních emocí. Sebeuvědomění, 2. Zvládání emocí, 3. Schopnost sám sebe motivovat, 4. Vnímavost k emocím jiných lidí, 5. Umění mezilidských vztahů.“

Tuto interpretaci jsem dosud nalezl pouze v českém překladu Markéty Bílkové knihy Emoční inteligence vydavatelství Columbus. Podlé mého názoru a z četných zahraničních zdrojů, však ve skutečnosti jde o původní přepracovanou Golemanovu definici, nikoliv o definici Mayera a Saloveye.

Definice emoční inteligence dle Mayera, Saloveye a jejich nového kolegy Carusa (čili skupiny MSC) z roku 1997 je od Golemanovi definice odlišná: „Emoční inteligence je schopnost vnímat emoce; schopnost přistupovat a navodit emoce tak, aby podporovali myšlení; schopnost porozumění emocím a emočnímu vědění, a schopnost uváženě řídit emoce tak, aby sloužily k rozšíření emočního a intelektuálního růstu.“ (Mayer & Salovey, 1997)

Místo pěti základních kvalit emoční inteligence (jako je tomu původně u Golemana) pracuje definice skupiny MSC se čtyřmi oblastmi. Tyto čtyři oblasti podle mého názoru blíže charakterizují vztah mezi emočním sebeuvědoměním a emočním sebeovládáním. Sféra emočního sebeuvědomění je realizována prostřednictvím amygdaly, hlavní součásti limbického systému. Tuto činnost koordinují (ovládají -> z toho odvozeno také emoční sebeovládání) prefrontální laloky, které jsou součástí neokortexu. Tedy emoční a rozumové procesy, které pracují ruku v ruce.

Toto mé tvrzení potvrzuje dokonce i Golemanův výrok!!!: „Svou vzájemnou komplementaritou se stávají limbický systém a neokortex, amygdala a prefrontální laloky rovnoprávnými partnery v psychickém životě.“ (Goleman: Emoční inteligence)

Všechny čtyři uvedené oblasti definice MSC pracují jak s emočním sebeuvědoměním, tak s emočním sebeovládáním. Je tomu tak proto, že platí Carusovo tvrzení o emoční inteligenci: „Je velice důležité pochopit, že emoční inteligence není protikladem běžné inteligence, není to převaha hlavy nad srdcem – je to jedinečný průsečík obou.“

EQ Today: „Emotional WHAT Perspectives on Emotional Intelligence by Peter Salovey, Six Seconds, Reuven Bar-On, Candace Pert, and other experts“

Ostatně podobně se vyjádřil i Goleman: „Nové paradigma nás pobízí k vytvoření harmonického vztahu mezi city a rozumem.“ (Goleman: Emoční inteligence)

Created by MPECHAC 2005 ©