Emoční inteligence

Srovnání modelů v rámci subsystémů osobnosti

Modely Bar-Ona (značen kytičkou) i Golemana (značen troúhelníčkem) zahrnují širší oblasti subsystémů osobnosti a mohli bychom také říci, že jejich modely popisují spíše obecnější inteligenci sociální. Například Bar-Onovi schopnosti adaptability (řešení problémů, odhad situace, flexibilita) v první řadě reprezentují kognitivní schopnosti, naopak jeho interpersonální schopnosti (interpersonální vztahy, sociální zodpovědnost a empatie) přísluší zejména k interpersonálním schopnostem (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000).

Naproti tomu schopnostní model Mayera a Saloveye (značen fajfkou) spadá z hlediska polohy v subsystému osobnosti čistě do oblasti interakce emocí a kognice, tedy na pole inteligence emoční. Protože schopnostní modely pracují s emočními dovednostmi jako s procesy (synergií emočních a kognitivních systémů), neobsahují (jako modely smíšené) množství dalších komponent a charakteristik, které nejčastěji podmiňují úspěch.

Obrázek výše podává stručný přehled nejdůležitějších modelů emoční inteligence.

Jaká jsou hlavní slabá místa Golemanovi teorie? Motivace je považována ve většině teorií za zvláštní složku nikoliv součást emoční inteligence. Empatie je rysem osobnosti, který vychází ze sebeuvědomění, tedy ze schopnosti uvědomit si, jak se cítí ostatní. Vychází také z emoční pomoci myšlení MSC modelu, neboť schopnost navodit si emoce ostatních je základem empatie.

A pak Goleman dále člení EI na 25 kompetencí (přesněji rysů osobnosti), které jsou jednak považovány podniky za důležité (Goleman na nich vydělává peníze) a za druhé nesouvisejí ani tak s emoční inteligencí jako spíše s osobností a charakterem. To nás však nemůže překvapit, neboť jde prakticky o rysy osobnosti. Toto jeho zaměření na úspěch by mělo být u většiny odborné veřejnosti považováno za neodmyslitelnou trhlinu jeho teorie - vždyť takhle se vědecké teorie nepíšou!!! (úspěch přeci nemůže ve vědě převažovat nad poznáním).

Heinova kritika Daniela Golemana

Subsystémy osobnosti

Created by MPECHAC 2005 ©